دوره های آموزشی

   
1
مدت دوره: 15 ساعت
100,000ریال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

1-5-17-25-27

تیر

1

مرداد

-

شهریور

7

مهر

-

آبان

-

آذر

-

دی

-

بهمن

-

اسفند

-

   
   
2
مدت دوره: 0 ساعت
2,000,000ریال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

1

تیر

-

مرداد

-

شهریور

-

مهر

-

آبان

-

آذر

-

دی

-

بهمن

-

اسفند

-

   
   
3
مدت دوره: 25 ساعت
5,800,000ریال
   
   

فروردین

1-2

اردیبهشت

-

خرداد

13-16-18

تیر

-

مرداد

-

شهریور

-

مهر

-

آبان

-

آذر

-

دی

-

بهمن

-

اسفند

-

   
   
4
مدت دوره: 6 ساعت
5,800,000ریال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

11-17

تیر

-

مرداد

-

شهریور

-

مهر

-

آبان

-

آذر

-

دی

-

بهمن

-

اسفند

-

   
   
5
مدت دوره: 0 ساعت
7,000,000ریال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

-

مرداد

-

شهریور

-

مهر

-

آبان

-

آذر

-

دی

-

بهمن

-

اسفند

-

   
   
6
مدت دوره: 0 ساعت
10,000,000ریال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

-

مرداد

-

شهریور

-

مهر

-

آبان

-

آذر

-

دی

-

بهمن

-

اسفند

-

   
   
7
مدت دوره: 0 ساعت
7,950,000ریال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

-

مرداد

-

شهریور

-

مهر

-

آبان

-

آذر

-

دی

-

بهمن

-

اسفند

-

   
   
8
مدت دوره: 348.5 ساعت
5,000,000ریال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

-

مرداد

-

شهریور

-

مهر

-

آبان

-

آذر

-

دی

-

بهمن

-

اسفند

2-4-6-7-9-11-13-14-16-18-20-21-23-25-27-28-30

   
   
9
مدت دوره: -64800 ساعت
2,000,000ریال
   
   

فروردین

3-4-10-11-17-18-24-25-31

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

-

مرداد

-

شهریور

-

مهر

-

آبان

-

آذر

-

دی

-

بهمن

-

اسفند

-

   
   
10
مدت دوره: 45 ساعت
2,000,000ریال
   
   

فروردین

3-4-10-11-17-18-24-25-31

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

-

مرداد

-

شهریور

-

مهر

-

آبان

-

آذر

-

دی

-

بهمن

-

اسفند

-

   
   
11
مدت دوره: 0 ساعت
2,000,000ریال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

-

مرداد

-

شهریور

-

مهر

-

آبان

-

آذر

-

دی

-

بهمن

-

اسفند

-