ویندوز سرور 2012

   

مدت دوره: 348.5 ساعت

قیمت 5,000,000 ریال

   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

-

مرداد

-

شهریور

-

مهر

-

آبان

-

آذر

-

دی

-

بهمن

-

اسفند

2-4-6-7-9-11-13-14-16-18-20-21-23-25-27-28-30

   
هدف برگزاری:


مدرس دوره: