نت ورک پلاس فروردین

   

مدت دوره: -64800 ساعت

قیمت 2,000,000 ریال

   
   

فروردین

3-4-10-11-17-18-24-25-31

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

-

مرداد

-

شهریور

-

مهر

-

آبان

-

آذر

-

دی

-

بهمن

-

اسفند

-

   
هدف برگزاری:


مدرس دوره: