نوآوران لیان خلیج فارس

مهندسی نرم افزار

   

مدت دوره: 0 ساعت

قیمت 2,000,000 ریال

   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

1

تیر

-

مرداد

-

شهریور

-

مهر

-

آبان

-

آذر

-

دی

-

بهمن

-

اسفند

-

   
هدف برگزاری:


مدرس دوره: آقای علی رایزن :: 09177731087