نوآوران لیان خلیج فارس

CCNA-group1

   

مدت دوره: 25 ساعت

قیمت 5,800,000 ریال

   
   

فروردین

1-2

اردیبهشت

-

خرداد

13-16-18

تیر

-

مرداد

-

شهریور

-

مهر

-

آبان

-

آذر

-

دی

-

بهمن

-

اسفند

-

   
هدف برگزاری: در مورد سیسکو
مدرس دوره: آقای علی رایزن :: alirayzan