دوره های آموزشی

   
1
مدت دوره: 48 ساعت
500,000ریال
   
   

فروردین

14-16-18-21-23-25-28-30

اردیبهشت

1-4-6-8-11-13-15-18-20-22-25-27-29-5-12-19-26

خرداد

1-3-5-8-10-12-15-17-19-22-24-26-29-31

تیر

2-5-7-9-12-14-16-19-21-23-26-28-30

مرداد

-

شهریور

-

مهر

-

آبان

-

آذر

-

دی

-

بهمن

-

اسفند

-