دوره های آموزشی

   
1
مدت دوره: 25 ساعت
5,800,000ریال
   
   

فروردین

1-2

اردیبهشت

-

خرداد

13-16-18

تیر

-

مرداد

-

شهریور

-

مهر

-

آبان

-

آذر

-

دی

-

بهمن

-

اسفند

-

   
   
2
مدت دوره: 6 ساعت
5,800,000ریال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

11-17

تیر

-

مرداد

-

شهریور

-

مهر

-

آبان

-

آذر

-

دی

-

بهمن

-

اسفند

-