تاریخ 1400-01-02 19:51:24 بازدید

برگزاری وبینار تربیت فضای مجازی 1400

برگزاری وبینار تربیت فضای مجازی در فروردین ماه 1400 برای دانشجو معلمان استان های خراستان جنوبی، همدان، یاسوج، کرمان، تهران شعبه باهنر  و برنامه ریزی و در دست اقدام  است

برگزاری وبینار تربیت فضای مجازی در فروردین ماه 1400 برای استان های خراستان جنوبی،همدان،یاسوج،کرمام،تهرانشعبه و برنامه ریزی و در دست اقدام است