; نوآوران لیان خلیج فارس

خدمات مشاوره

یکی دیگر از فعالیتهای شاخص این موسسه ارائه خدمات مشاوره در حوزه های مختلف سیستمهای مدیریتی و فرآیند بهبود عملکرد در سازمانهای مختلف است . در این راستا طی 10 سال گذشته اجرای حدود 220 پروژه مشاوره با سازمانهای معظم خصوصی و دولتی با بهره گیری از تیم مدیران و کارشناسان حرفه ای و عملیاتی پروژه ها را در رزومه کاری خود داشته و می کوشد با پشتیبانی مناسب ستادی از قبیل برنامه ریزی و کنترل پروژه ها و ارائه گزارشات منسجم و جامع از پیشرفت آنها به سمت نتیجه گرایی در انجام خدمات مشاوره حرکت نماید.

        حوزه استراتژي       حوزه سرآمدي       حوزه منابع انسانی       حوزه مديريت فرآيندها       حوزه اعتباردهی آزمایشگاه ها

        حوزه HSE 

       حوزه مديريت پروژه و مهندسي ارزش       حوزه فروش، بازاريابي و مشتری مداری

        حوزه انبارداري و مديريت كالا       حوزه انرژي